Koulutus- ja vakuutukset


Koulutus Metsäala

Henkilöstöllä on Metsäalalle monipuolinen ja kattava tutkintokoulutus sekä metsäalalla vaaditut lyhytkoulutukset. Ohessa suoritettuja koulutuksia mitkä tukevat alan työkokemusta.

Metsäalan perustutkinto koulutus (suoritettu)

Koulutuksen sisältöä

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin. Osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä sekä koneelliseen puutavaran valmistamiseen ja puutavaran lähikuljetukseen liittyviä töitä. Tekee työt kestävän metsäntalouden mukaisesti, niin työntekijänä kuin yrittäjänä. Tutkinto antaa osaamisen myös taajamametsien hoitoon.

Metsäalan ammattitutkinto koulutus (suoritettu)

Koulutuksen sisältöä

Metsäalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti metsäalaan liittyvissä työtehtävissä osana metsäalan toimintaketjua. Hän hallitsee työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja osaa toimia laatuvaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa monipuolisesti talousmetsiä. Osaamisalan suorittanut hallitsee metsälain, metsänhoitosuositusten ja metsien sertifioinnin periaatteet siten, että kykenee soveltamaan osaamistaan työssään. Metsätalousyrittäjä osaa hoitaa talousmetsiä ja tehdä puukauppaa yrittäjänä. Metsäpalveluyrittäjä osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa metsäpalveluita kustannustietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Metsuri osaa tehdä metsänhoito ja -uudistamistöitä sekä valmistaa puutavaraa manuaalisesti yrittäjämäisellä työotteella.

Metsäalan erikoisammattitutkinto ent. ”Metsäteknikko” Koulutus (suoritettu)

Koulutuksen sisältöä

Metsäalan erikoisammattitutkinnon suorittaneen ammattiosaaminen voi olla luonteeltaan esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä. Ammattiosaamiseen voi liittyä myös työprosessien tai metsäalan hankkeiden suunnittelua, toteuttamista, työn toteutuksen johtamista sekä työjäljen laadun arvioimista.

Metsänkäsittelyn osaamisalan suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa metsänkäytön toimenpiteet metsänomistajan tarpeiden ja arvojen mukaisesti ottaen huomioon metsälainsäädännön, metsänhoitosuositukset sekä metsien sertifiointijärjestelmät. Hän osaa hoitaa ja ohjata talousmetsien käsittelyä ja omavalvontaa sekä opastaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hän hallitsee erikoistumisensa mukaan puiden poistamisen erityisolosuhteissa tai metsänhoidollisen työjäljen laadun arvioimisen.

Puunkorjuun osaamisalan suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa puunkorjuun. Hän osaa aikatauluttaa puunkorjuun, ohjata kaluston käyttöä olosuhteiden mukaisesti ja työskennellä lakien, suositusten, ohjeiden mukaan sekä seurata korjuujäljen laatua. Valintansa mukaan hän osaa suunnitella ja toteuttaa korjuuteknisesti vaativien tai vaarallisten työmaiden puunkorjuutyön, arvioida koneellisen korjuutyön laatua tai kehittää koneellisen metsänhoidon tuottavuutta.

Metsäalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä, työnjohtajana, työnopastajana tai työntekijänä metsäalan erityisosaamista vaativissa tehtävissä.

Metsäalan opettajapätevyys ammattikorkeakoulu (AMOK) (suoritettu)

Antaa pedagogisen pätevyyden toimia oman alan opetustehtävissä Metsäopetus

Lyhytkoulutukset

Luonnonhoitokortti koulutus (suoritettu)

Metsäalan luonnonhoitokortti on käytännönläheinen metsäalan osaamispaketti, jolla voi varmistaa ja osoittaa osaamisen talousmetsien luonnonhoidossa. Metsäalan luonnonhoitokortti myönnetään osaamiskokeen hyväksytysti suorittaneille. Luonnonhoitokortti soveltuu hyvin niin koneenkuljettajille, metsureille, leimikon suunnittelijoille kuin metsänomistajillekin.

KORTIT

Tieturva 1, Tieturva 2, EA1, Työturva, Tulityö

TODISTUKSET

TUKES kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus

Koulutus Puutarha-ala

Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhuri (suoritettu)

Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta. Hän tunnistaa monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, kasvihuoneessa tai kukka- ja puutarhakaupassa. Hän osaa tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita tai puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän osaa neuvoa asiakkaita ja hinnoitella ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Hän osaa käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden.

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa työskennellä kasvihuoneessa tai avomaalla kasvattaen puutarha-alan tuotteita asiakkaille. Hän osaa valita tuotantotavan, viljelymenetelmät ja tehokkaat työtavat.

Viheralan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa rakentaa ja ylläpitää turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän osaa tulkita viherrakentamisen ja ylläpidon asiakirjoja ja noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hän osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettäviä koneita ja laitteita.

Vakuutukset

Yrityksellä on toiminnanvastuuvakuutus vahinkojen varalle ja henkilöstölle vaaditut lakisääteiset tapaturmavakuutukset.

Tähän mennessä vakuutuksen piiriin sattuneita vastuuvahinkoja tai työtapaturmia 0 kpl